21 NGÀY TU LUYỆN TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BẠN MỚI BẮT ĐẦU

Tải full tài liệu ở đây nhé cả nhà
Ngày 1 https://goo.gl/k8N2Ro
Ngày 2 https://goo.gl/YHJW7A
Ngày 3 https://goo.gl/3Gwvdw
Ngày 4 https://goo.gl/o5yrHf
Ngày 5 https://goo.gl/WATZvE
Ngày 6 https://goo.gl/SMdLza
Ngày 7 https://goo.gl/BaSPV3
Ngày 8 https://goo.gl/ryXS7v
Ngày 9 https://goo.gl/wJy2PT
Ngày 10 https://goo.gl/ejfL3S
Ngày 11 https://goo.gl/2S6McU
Ngày 12 https://goo.gl/R2qi2B
Ngày 13 https://goo.gl/d6x7EX
Ngày 14 https://goo.gl/fDZhjV
Ngày 15 https://goo.gl/Wq6dDU
Ngày 16 https://goo.gl/Y3iznF
Ngày 17 https://goo.gl/SFc7Y8
Ngày 18 https://goo.gl/KV6hUf
Ngày 19 https://goo.gl/cmvRmD
Ngày 20 https://goo.gl/1mmBfr
Ngày 21 https://goo.gl/94Cq5s

16 WEBSITE GIÚP BẠN NÓI TIẾNG ANH GIỐNG TÂY Y ĐÚC
1. Chuỗi bài dạy phát âm của BBC
http://bit.ly/2D0GbSo
2. Rachel’s English
http://bit.ly/1OvevIN
3. Sounds of speech
http://soundsofspeech.uiowa.edu/index.html#english
4. English pronunciation
http://epronunciation.com/pronunciation
5. Spotlight English
https://spotlightenglish.com
6. antimoon
http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm
7. English Club
https://www.englishclub.com/pronunciation/
8. My English Teacher
https://www.myenglishteacher.eu//
9. Anglo-Link
https://www.anglo-link.com/index.php?/home
10. YouGlish
https://youglish.com
11. English Pronuncation Lab
http://englishpronunciationcourse.com/blog/
12. Saundz
http://saundz.com
13. English Fun Cast
http://englishfuncast.com/
14. EslPod
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
15. Elllo
http://elllo.org/
16. Fun Easy English
http://funeasyenglish.com

error: Content is protected !!