TỶ LỆ PHÂN BỐ ANCHOR TEXT

TỶ LỆ PHÂN BỐ ANCHOR TEXT

TỶ LỆ PHÂN BỐ ANCHOR TEXT

A – ĐỐI VỚI WEBSITE DOMAIN BRAND:

 • 1. Key Brand (thương hiệu): 50%
 • 2. Key Link trần (URL): 10%
 • 3. No anchor text: 10%
 • 4. IMG: 10%
 • 5. Key tự nhiên (read more): 10%
 • 6. Key dài: 8%
 • 7. Key chính xác: 2%.

B – ĐỐI VỚI WEB DOMAIN KEY

 • 1. Key domain (không có http): 30%
 • 2. No anchor text: 20%
 • 3. IMG: 20%
 • 4. Link trần: 10%
 • 5. Key tự nhiên: 10%
 • 6. Key dài: 8%
 • 7. Key chính xác: 2%

C – TỶ LỆ DOF – NOF

 • 1. Dofollow: 20-30%
 • 2. Nofllow: 70-80%