21 NGÀY TU LUYỆN TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BẠN MỚI BẮT ĐẦU

21 NGÀY TU LUYỆN TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BẠN MỚI BẮT ĐẦU

21 NGÀY TU LUYỆN TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BẠN MỚI BẮT ĐẦU

Tải full tài liệu ở đây nhé cả nhà
Ngày 1 https://goo.gl/k8N2Ro
Ngày 2 https://goo.gl/YHJW7A
Ngày 3 https://goo.gl/3Gwvdw
Ngày 4 https://goo.gl/o5yrHf
Ngày 5 https://goo.gl/WATZvE
Ngày 6 https://goo.gl/SMdLza
Ngày 7 https://goo.gl/BaSPV3
Ngày 8 https://goo.gl/ryXS7v
Ngày 9 https://goo.gl/wJy2PT
Ngày 10 https://goo.gl/ejfL3S
Ngày 11 https://goo.gl/2S6McU
Ngày 12 https://goo.gl/R2qi2B
Ngày 13 https://goo.gl/d6x7EX
Ngày 14 https://goo.gl/fDZhjV
Ngày 15 https://goo.gl/Wq6dDU
Ngày 16 https://goo.gl/Y3iznF
Ngày 17 https://goo.gl/SFc7Y8
Ngày 18 https://goo.gl/KV6hUf
Ngày 19 https://goo.gl/cmvRmD
Ngày 20 https://goo.gl/1mmBfr
Ngày 21 https://goo.gl/94Cq5s

16 WEBSITE GIÚP BẠN NÓI TIẾNG ANH GIỐNG TÂY Y ĐÚC
1. Chuỗi bài dạy phát âm của BBC
http://bit.ly/2D0GbSo
2. Rachel’s English
http://bit.ly/1OvevIN
3. Sounds of speech
http://soundsofspeech.uiowa.edu/index.html#english
4. English pronunciation
http://epronunciation.com/pronunciation
5. Spotlight English
https://spotlightenglish.com
6. antimoon
http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm
7. English Club
https://www.englishclub.com/pronunciation/
8. My English Teacher
https://www.myenglishteacher.eu//
9. Anglo-Link
https://www.anglo-link.com/index.php?/home
10. YouGlish
https://youglish.com
11. English Pronuncation Lab
http://englishpronunciationcourse.com/blog/
12. Saundz
http://saundz.com
13. English Fun Cast
http://englishfuncast.com/
14. EslPod
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
15. Elllo
http://elllo.org/
16. Fun Easy English
http://funeasyenglish.com